Kosmas Nikolaou
Pendulum #2, 2019

Two mirrors
Variable dimensions
Unique